Podjetje je priznano po odličnem poznavanju urbanizma, zato za različne arhitekturne biroje, izdelovalce montažnih hiš (Kager, Marles, Jelovica, Smreka), ter upravljavce komunalne infrastrukture (Elektro Gorenjska, Petrol plin, Simobil, Telemach) izdelujemo urbanistične dele projekta – vodilne mape.

Urbanizem

Smo podjetje s širokim spektrom storitev na področju urejanja prostora. Poglavitna dejavnost oddelka za urbanizem je izdelovanje prostorske in urbanistične dokumentacije. Zavedamo se, da sodobno načrtovanje prostora zahteva interdisciplinarnost, zato našo ekipo sestavljamo različni strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, geodezije in gradbeništva, ki s sodobnimi prostorskimi tehnologijami zagotavljamo strokovno podporo občinskim in komunalnim službam ter drugim uporabnikom prostora.

Storitve

Vodilne mape za projektno dokumentacijo

Vodilna mapa je sestavni del projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vodilna mapa je povzetek vseh načrtov, ki so sestavni del projektne dokumentacije in je pripomoček za lažjo predstavo, kje se bo določena gradnja objekta ali posega v prostor nahajala. Izdelana mora biti skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Državni prostorski načrt (DPN)

DPN se pripravi za prostorske ureditve državnega pomena, z namenom zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov. Pripravi se na podlagi državnega strateškega prostorskega načrta, na podlagi razvojnih potreb države in ob upoštevanju javnih koristi na področju varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega zdravja določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja države.

Občinski prostorski načrt (OPN)

OPN kot temeljni prostorski akt občine, se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev. Z OPN se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V našem podjetju ponujamo prikazovanje posameznih faz, od osnutka do predloga tudi za interno pregledovanje gradiva na portalu iObčina, kar omogoča boljšo preglednost ter interaktivnost med naročnikom (Občino) in izdelovalcem OPN. Možno je tudi prikazovanje OPN za javni dostop, kar je zlasti priročno v času javne razgrnitve OPN (možno tudi zbiranje elektronsko pripomb).

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih določenih za razvoj in širitev naselja oz. območjih določenih za sanacijo, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba (prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, območja izkoriščanja mineralnih surovin, ipd.). Vsebina in oblika OPPN je odvisna od programa, ki je predmet načrta. Vedno pa vsebuje vsaj območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, arhitekturne, krajinske, oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Urbanistični načrti (UN)

UN je obvezna strokovna podlaga OPN. Pripravi se za območja posameznih mest, naselij mestnega značaja, občinskih ter drugih razvojnih središč. Določijo se območja celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi za celovito prenovo, javne površine in druge oblike javnega dobra, prometne ureditve vključno s površinami za mirujoči promet, zelene površine naselja, elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, gospodarska javna infrastruktura. UN lahko tudi določi območja, za katere se arhitekturno-urbanistične rešitve pridobijo z javnim natečajem.

Program opremljanja zemljišč za gradnjo (POSZ)

POSZ je treba sprejeti najkasneje pol leta po sprejemu občinskega izvedbenega akta. S POSZ se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

Vodenje projektov in svetovanje

Naše podjetje nudi vodenje projektov, realizacijo ali strokovno svetovanje na vseh področjih prostorskega načrtovanja.

Geodetske storitve

Kot geodetsko podjetje imamo večletne strokovne izkušnje pri izvajanju geodetskih storitev s področja nepremičninskih evidenc (zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture), kot tudi s področja gradbeno inženirskih del pri gradnji nizkih in vodnih gradenj ter gradenj komunalne infrastrukture. Dobro poznavanje stroke, zakonodaje in postopkov s področja urejanja prostora in upravljanja z zemljišči ter uporaba najsodobnejših instrumentov ter programskih orodij, nam daje konkurenčno prednost.

V podjetju vam nudimo vse vrste geodetskih storitev, kot npr. parcelacije, urejanje mej, evidentiranje stavb, izravnave mej, označitev mej, vpis stavbe v kataster stavb, spremembe podatkov katastra stavb, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture, izdelave geodetskih načrtov, zakoličbe objektov, kontrolne meritve, ipd…V zadnjih nekaj letih pa se kot zastopniki podjetji Digital Globe in RapidEye v podjetju ukvarjamo tudi z dobavo in pripravo satelitskih posnetkov ter ostalimi storitvami in tehnikami daljinskega zaznavanj