Projektiranje in svetovanje

V našem projektivnem biroju Vas bomo oskrbeli z vso dokumentacijo in informacijami, ki jih potrebujete. Naše storitve obsegajo načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, arhitekturo, inženiring,… Specializirani smo prav na področju tako montažne kot klasične nizko energijske in pasivne gradnje.
Arhitektura obsega objekte oz. stavbe visokih gradenj, načrtujemo javne objekte (poslovne stavbe, šole, vrtci, počitniški objekti, industrijski objekti ) in stanovanjske objekte (blok, stanovanjska hiša, vikend, brunarica, vinska klet, apartma, stanovanjska hiša z bazenom, stanovanje, vrstna hiša, lesena hiša, dvojček, hiša z zimskim vrtom, ekološka gradnja, terasasta hiša, atrijska hiša, mestna hiša, energetsko varčna gradnja, avtohtona arhitektura, sanacija starih hiš, spomeniško varstvena zaščita).

Za izvedbo dokumentacije za gradbeno dovoljenje je potrebno:
priskrbeti lokacijsko informacijo za gradnjo objektov, geodetski posnetek, načrt parcele, zemljiškoknjižni izpisek, soglasje oz. več soglasij na projektne rešitve, revizijo, vplivno območje, dokazilo o pravici gradnje.

Za izvedbo objekta je potrebo:
gradbeno dovoljenje, nadzor gradbeno obrtniških del, gradbena pogodba, urejeno gradbišče.

Gradnja je lahko:
Novogradnja, nadomestna gradnja ali rekonstrukcija, enostaven objekt, pomožni objekt, spominsko obeležje, urbana oprema.
Za gradnjo hiše je potreben načrt, ki je lahko tipski ali zrisan po meri. Naše načrte dobite po opravljenem razgovoru. Zajemajo dokumentacijo stanovanjskih hiš, vikendov in ostalih objektov s tlorisi, kvadraturami, fasadami oz. pogledi.

Svetovanje

Zasebnim in javnim investitorjem nudimo tudi storitev svetovanja pri pripravi projektne dokumentacije in potrebnih soglasij.

Idejna zasnova / IDZ

Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev

Idejna zasnova mora vsebovati grafične prikaze, kot so:
lega, velikost in oblika gradbene parcele
tlorisno velikost lege objekta na zemljišču, imenovano situacija
navesti je potrebno odmike objekta od sosednjih objektov in sosednjih parcel, varstvenih pasov
prikazati je potrebno značilne prereze objekta, ter označiti priključke na javno in gospodarsko infrastrukturo.

Idejni projekt / IDP

Na podlagi idejnega projekta se izbere najustreznejšo varianto nameravanega objekta in načina izvedbe del, kakor tudi njihovih projektnih pogojev v postopku določitve smernic za projektiranje.

Idejni projekt mora vsebovati grafične prikaze, kot so:
lega, velikost in oblika gradbene parcele
tlorisno velikost lege objekta na zemljišču, imenovano situacija
navesti je potrebno odmike objekta od sosednjih objektov in sosednjih parcel, varstvenih pasov
prikazati je potrebno značilne prereze objekta, ter označiti priključke na javno in gospodarsko infrastrukturo.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja / PGD

Namen pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedba gradnje enostavnih objektov, za gradnjo katerih je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter za pridobitev soglasij

Risbe v načrtih projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti izdelane:
za enostavni objekt, na osnovi idejne zasnove
za manj zahteven objekt, na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izjemoma so le strojne in električne inštalacije, ki zadostujejo izdelavo na osnovi idejnega projekta.
za zahtevni objekt na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo v načrtih arhitekture vsebovati naslednje:
tlorise vsake etaže, vključno s temelji in streho
dva značilna med seboj pravokotna prereza
ter dva značilna pogleda.

Projekt za razpis / PRZ

Namen je oddaja gradnje nameravanega objekta oz izvedbe nameravanih del.

Načrti v projektu za razpis se izdelajo v skladu s predpisi o javnem naročanju oz. pogodbo med investitorjem in projektantom, po predpisih kadar investitor ni naročnik o javnem naročanju ali kadar predpisi ne določajo vsebine projekta za razpis.

Projekt za razpis / PZR

Namen projekta za izvedbo je izvedba gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov.
Projekt za izvedbo vsebuje načrte potrebne za izvedbo gradnje.

Načrti projekta za izvedbo vsebujejo:
podrobnejše risbe, sheme in detajle
zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme…